مطلب نمونه

 

گروه سازندگی بین‌المللی امام موسی صدر که وابسته به موسسه بلاغ مبین است در راستای ترویج فرهنگ خدمت رسانی و ایثار بین طلاب و دانشجویان غیرایرانی از سال ۱۳۸۹ شمسی تشکیل شده است. در طول این سال ها با تکیه بر آموزه های دینی و توصیه های بزرگان دین اقدام به خدمت رسانی در نقاط محروم داخل ایران و معرفی این الگوی موثر تبلیغی به کشورهایی همچون عراق و پاکستان نموده استگروه سازندگی بین‌المللی امام موسی صدر که وابسته به موسسه بلاغ مبین است در راستای ترویج فرهنگ خدمت رسانی و ایثار بین طلاب و دانشجویان غیرایرانی از سال ۱۳۸۹ شمسی تشکیل شده است. در طول این سال ها با تکیه بر آموزه های دینی و توصیه های بزرگان دین اقدام به خدمت رسانی در نقاط محروم داخل ایران و معرفی این الگوی موثر تبلیغی به کشورهایی همچون عراق و پاکستان نموده استگروه سازندگی بین‌المللی امام موسی صدر که وابسته به موسسه بلاغ مبین است در راستای ترویج فرهنگ خدمت رسانی و ایثار بین طلاب و دانشجویان غیرایرانی از سال ۱۳۸۹ شمسی تشکیل شده است. در طول این سال ها با تکیه بر آموزه های دینی و توصیه های بزرگان دین اقدام به خدمت رسانی در نقاط محروم داخل ایران و معرفی این الگوی موثر تبلیغی به کشورهایی همچون عراق و پاکستان نموده استگروه سازندگی بین‌المللی امام موسی صدر که وابسته به موسسه بلاغ مبین است در راستای ترویج فرهنگ خدمت رسانی و ایثار بین طلاب و دانشجویان غیرایرانی از سال ۱۳۸۹ شمسی تشکیل شده است. در طول این سال ها با تکیه بر آموزه های دینی و توصیه های بزرگان دین اقدام به خدمت رسانی در نقاط محروم داخل ایران و معرفی این الگوی موثر تبلیغی به کشورهایی همچون عراق و پاکستان نموده استگروه سازندگی بین‌المللی امام موسی صدر که وابسته به موسسه بلاغ مبین است در راستای ترویج فرهنگ خدمت رسانی و ایثار بین طلاب و دانشجویان غیرایرانی از سال ۱۳۸۹ شمسی تشکیل شده است. در طول این سال ها با تکیه بر آموزه های دینی و توصیه های بزرگان دین اقدام به خدمت رسانی در نقاط محروم داخل ایران و معرفی این الگوی موثر تبلیغی به کشورهایی همچون عراق و پاکستان نموده است