*در بنای مسجد سهیم شویم*

مسجد فعال و نیمه‌سازی در تالش برای تکمیل (سقف، سرویس بهداشتی، دیوارکشی حصار دور مسجد و...) همکاری شما را میطلبد.

جهت واریز مبالغ خود میتوانید از طریق 

شماره حساب مؤسسه بلاغ مبین بانک انصار

3520_043_11326072_001

 ویا ش کارت موسسه

6273811081526771

استفاده نمایید

همکاری برای ساخت مسجد در تالش گیلان