تعزیه خوانی ، شبیه خوانی ، مدرسه امام خمینی دو ، بلاغ مبین ، دهه محرم ، اندیکا ، بازفت ، طلاب جهادی ، اردو جهادی ، طلبه جهادی ، بختیاری ، ایستگاه صلواتی
تعزیه خوانی ، شبیه خوانی ، مدرسه امام خمینی دو ، بلاغ مبین ، دهه محرم ، اندیکا ، بازفت ، طلاب جهادی ، اردو جهادی ، طلبه جهادی ، بختیاری ، ایستگاه صلواتی
رنگ کاری و نقاشی 3 مدرسه 6 کلاسه
تعزیه خوانی ، شبیه خوانی ، مدرسه امام خمینی دو ، بلاغ مبین ، دهه محرم ، اندیکا ، بازفت ، طلاب جهادی ، اردو جهادی ، طلبه جهادی ، بختیاری ، ایستگاه صلواتی
فعالیتهای زیست محیطی طلاب و جهادگران در منطقه گردشگری تاراز حد فاصل بین استانهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری از طریق جمع آوری زباله‌ها و توزیع پاکت زباله و همینطور فضاسازی متناسب با ایام عزای اهلبیت علیهم السلام و برپایی ایستگاه صلواتی 
تعزیه خوانی ، شبیه خوانی ، مدرسه امام خمینی دو ، بلاغ مبین ، دهه محرم ، اندیکا ، بازفت ، طلاب جهادی ، اردو جهادی ، طلبه جهادی ، بختیاری
اجرای برنامه جذاب و پر مخاطب تعزیه خوانی در محل اجتماع عزاداران سیدالشهداء علیه السلام 
تعزیه خوانی ، شبیه خوانی ، مدرسه امام خمینی دو ، بلاغ مبین ، دهه محرم ، اندیکا ، بازفت ، طلاب جهادی ، اردو جهادی ، طلبه جهادی ، بختیاری ، ایستگاه صلواتی ، گروه سرود
اجرای سرود متناسب با ایام عزای اهلبیت علیهم السلام