گزارشی از یک جشن نیمروزه 

کاروان شادی جمعی از طلاب در روستای باصفای مبارک‌آباد قم همزمان با عید نیمه شعبان 

کاروان شادی نیمه شعبان / بلاغ مبین

کاروان شادی نیمه شعبان / بلاغ مبین

کاروان شادی نیمه شعبان / بلاغ مبین

کاروان شادی نیمه شعبان / بلاغ مبین

کاروان شادی نیمه شعبان / بلاغ مبین

کاروان شادی نیمه شعبان / بلاغ مبین

کاروان شادی نیمه شعبان / بلاغ مبین

کاروان شادی نیمه شعبان / بلاغ مبین