طلاب مدرسه امام خمینی دو در قالب گروه جهادی تبلیغی پویش اندیشه ، ایام نوروز سال 98 را به خادمی شهدا اختصاص دادند و با حضور در پادگان دوکوهه هم از فضای معنوی این مکان بهره بردند و هم از خدمتگزاری به زائران شهدا 

ایستگاه صلواتی شبانه روزی ، واکس صلواتی ، نمایشگاه تصاویر شهدا و آشنایی با مناطق عملیاتی ، پخش فیلم ، روایتگری با موضوع آشنایی با پادگان دوکوهه و ماشین نویسی از اهم فعالیتهای این گروه بود که تصاویر آن را مشاهده می کنید. 

پویش اندیشه مدرسه امام خمینی دو دوکوهه راهیان نور بلاغ مبین

پویش اندیشه مدرسه امام خمینی دو دوکوهه راهیان نور بلاغ مبین

پویش اندیشه مدرسه امام خمینی دو دوکوهه راهیان نور بلاغ مبین

پویش اندیشه مدرسه امام خمینی دو دوکوهه راهیان نور بلاغ مبین

پویش اندیشه مدرسه امام خمینی دو دوکوهه راهیان نور بلاغ مبین