وقتی ماه مبارک رمضان با تابستان مقارن شده بود، فرصت مناسبی به دست آمده بود تا یک اردوی تربیتی در جوار امام رضا علیه السلام طراحی و اجرا شود. جزئیات بیشتر این اردو را می توانید در تصاویر زیر دنبال کنید. 

گزارش تصویری اردوی دانش آموزی زیارتی تربیتی بسوی بهشت / بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی دانش آموزی زیارتی تربیتی بسوی بهشت / بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی دانش آموزی زیارتی تربیتی بسوی بهشت / بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی دانش آموزی زیارتی تربیتی بسوی بهشت / بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی دانش آموزی زیارتی تربیتی بسوی بهشت / بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی دانش آموزی زیارتی تربیتی بسوی بهشت / بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی دانش آموزی زیارتی تربیتی بسوی بهشت / بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی دانش آموزی زیارتی تربیتی بسوی بهشت / بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی دانش آموزی زیارتی تربیتی بسوی بهشت / بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی دانش آموزی زیارتی تربیتی بسوی بهشت / بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی دانش آموزی زیارتی تربیتی بسوی بهشت / بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی دانش آموزی زیارتی تربیتی بسوی بهشت / بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی دانش آموزی زیارتی تربیتی بسوی بهشت / بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی دانش آموزی زیارتی تربیتی بسوی بهشت / بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی دانش آموزی زیارتی تربیتی بسوی بهشت / رمضان / بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی دانش آموزی زیارتی تربیتی بسوی بهشت / رمضان / بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی دانش آموزی زیارتی تربیتی بسوی بهشت / رمضان / بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی دانش آموزی زیارتی تربیتی بسوی بهشت / رمضان / بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی دانش آموزی زیارتی تربیتی بسوی بهشت / رمضان / بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی دانش آموزی زیارتی تربیتی بسوی بهشت / رمضان / بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی دانش آموزی زیارتی تربیتی بسوی بهشت / رمضان / بلاغ مبین