درختکاری طلاب و روحانیون بهمراه خانواده‌ها، یک تفریح جذاب در هفته درختکاری بحساب می‌آید که تصاویر آن را مشاهده می کنید: 


درختکاری طلاب و روحانیون قم در هفته درختکاری / شهید تقی پور / بلاغ مبین / طراوت ماندگار درختکاری طلاب و روحانیون قم در هفته درختکاری / شهید تقی پور / بلاغ مبین / طراوت ماندگار درختکاری طلاب و روحانیون قم در هفته درختکاری / شهید تقی پور / بلاغ مبین / طراوت ماندگار درختکاری طلاب و روحانیون قم در هفته درختکاری / شهید تقی پور / بلاغ مبین / طراوت ماندگار درختکاری طلاب و روحانیون قم در هفته درختکاری / شهید تقی پور / بلاغ مبین / طراوت ماندگار درختکاری طلاب و روحانیون قم در هفته درختکاری / شهید تقی پور / بلاغ مبین / طراوت ماندگار درختکاری طلاب و روحانیون قم در هفته درختکاری / شهید تقی پور / بلاغ مبین / طراوت ماندگار درختکاری طلاب و روحانیون قم در هفته درختکاری / شهید تقی پور / بلاغ مبین / طراوت ماندگار درختکاری طلاب و روحانیون قم در هفته درختکاری / شهید تقی پور / بلاغ مبین / طراوت ماندگار درختکاری طلاب و روحانیون قم در هفته درختکاری / شهید تقی پور / بلاغ مبین / طراوت ماندگار درختکاری طلاب و روحانیون قم در هفته درختکاری / شهید تقی پور / بلاغ مبین / طراوت ماندگار درختکاری طلاب و روحانیون قم در هفته درختکاری / شهید تقی پور / بلاغ مبین / طراوت ماندگار درختکاری طلاب و روحانیون قم در هفته درختکاری / شهید تقی پور / بلاغ مبین / طراوت ماندگار درختکاری طلاب و روحانیون قم در هفته درختکاری / شهید تقی پور / بلاغ مبین / طراوت ماندگار درختکاری طلاب و روحانیون قم در هفته درختکاری / شهید تقی پور / بلاغ مبین / طراوت ماندگار درختکاری طلاب و روحانیون قم در هفته درختکاری / شهید تقی پور / بلاغ مبین / طراوت ماندگار درختکاری طلاب و روحانیون قم در هفته درختکاری / شهید تقی پور / بلاغ مبین / طراوت ماندگار