یکی از برنامه های گروه جهادی تبلیغی بلاغ مبین ، اردوی جهادی تبلیغی حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها است که همه ساله در ایام فاطمیه و در مناطق محروم استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری برگزار می گردد. 

در این اردو علاوه بر برنامه های تبلیغی و فرهنگی که توسط مبلغین جهادی صورت می گیرد، فعالیت عمرانی هم با دستان طلاب غیرمعمم انجام می شود. 

گزارش تصویری این اردو را در ادامه مشاهده می کنید. 

کلیات

گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین

آشنایی با موسسه

 گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین

مقدمات

گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین 

همایش طلیعه جهاد

گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین 

فعالیت عمرانی

گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین

ایستگاه صلواتی

گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین 

فعالیت تبلیغی

گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین 

دیوارنویسی

گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین 

راهیان نور

گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین 

راههای ارتباطی

گزارش تصویری اردوی جهادی تبلیغی صدیقه کبری فاطمیه بلاغ مبین