گستره فعالیت گروه فرهنگی قرآنی صحابی عمار ، دانش‌آموزان اهل سنت هستند که برخی برنامه ها نیز بالتبع آن برگزار می گردد. یکی از طرحهای اجرا شده بدست اعضاء این گروه، طرح حب الحسین یجمعنا در ایام محرم سال 95 است که گزارش اجمالی آن را مشاهده میکنید.


گزارش تصویری محرم 95 طرح حب الحسین یجمعنا گروه صحابی عمار / بلاغ مبین گزارش تصویری محرم 95 طرح حب الحسین یجمعنا گروه صحابی عمار / بلاغ مبین گزارش تصویری محرم 95 طرح حب الحسین یجمعنا گروه صحابی عمار / بلاغ مبین گزارش تصویری محرم 95 طرح حب الحسین یجمعنا گروه صحابی عمار / بلاغ مبین گزارش تصویری محرم 95 طرح حب الحسین یجمعنا گروه صحابی عمار / بلاغ مبین گزارش تصویری محرم 95 طرح حب الحسین یجمعنا گروه صحابی عمار / بلاغ مبین گزارش تصویری محرم 95 طرح حب الحسین یجمعنا گروه صحابی عمار / بلاغ مبین گزارش تصویری محرم 95 طرح حب الحسین یجمعنا گروه صحابی عمار / بلاغ مبین گزارش تصویری محرم 95 طرح حب الحسین یجمعنا گروه صحابی عمار / بلاغ مبین گزارش تصویری محرم 95 طرح حب الحسین یجمعنا گروه صحابی عمار / بلاغ مبین گزارش تصویری محرم 95 طرح حب الحسین یجمعنا گروه صحابی عمار / بلاغ مبین گزارش تصویری محرم 95 طرح حب الحسین یجمعنا گروه صحابی عمار / بلاغ مبین گزارش تصویری محرم 95 طرح حب الحسین یجمعنا گروه صحابی عمار / بلاغ مبین گزارش تصویری محرم 95 طرح حب الحسین یجمعنا گروه صحابی عمار / بلاغ مبین گزارش تصویری محرم 95 طرح حب الحسین یجمعنا گروه صحابی عمار / بلاغ مبین گزارش تصویری محرم 95 طرح حب الحسین یجمعنا گروه صحابی عمار / بلاغ مبین گزارش تصویری محرم 95 طرح حب الحسین یجمعنا گروه صحابی عمار / بلاغ مبین گزارش تصویری محرم 95 طرح حب الحسین یجمعنا گروه صحابی عمار / بلاغ مبین گزارش تصویری محرم 95 طرح حب الحسین یجمعنا گروه صحابی عمار / بلاغ مبین گزارش تصویری محرم 95 طرح حب الحسین یجمعنا گروه صحابی عمار / بلاغ مبین گزارش تصویری محرم 95 طرح حب الحسین یجمعنا گروه صحابی عمار / بلاغ مبین گزارش تصویری محرم 95 طرح حب الحسین یجمعنا گروه صحابی عمار / بلاغ مبین گزارش تصویری محرم 95 طرح حب الحسین یجمعنا گروه صحابی عمار / بلاغ مبین گزارش تصویری محرم 95 طرح حب الحسین یجمعنا گروه صحابی عمار / بلاغ مبین