در موسمهای تبلیغی مختلف تعدادی از طلاب با تجربه جهادی به تبلیغ در منطقه دو تهران می پردازند. 

گزارش تصویری از فعالیتهای گروه جهادی تبلیغی پویش اندیشه دهه محرم تهران بلاغ مبین گزارش تصویری از فعالیتهای گروه جهادی تبلیغی پویش اندیشه دهه محرم تهران بلاغ مبین گروه جهادی تبلیغی ، پویش اندیشه ، دهه محرم ، تهران ، بلاغ مبین ، shia ، islam گروه جهادی تبلیغی ، پویش اندیشه ، دهه محرم ، تهران ، روضه خانگی ، بلاغ مبین ، shia ، islam گروه جهادی تبلیغی ، پویش اندیشه ، دهه محرم ، تهران ، روضه خانگی ، بلاغ مبین ، shia ، islam گروه جهادی تبلیغی ، پویش اندیشه ، دهه محرم ، تهران ، روضه خانگی ، بلاغ مبین ، shia ، islam گروه جهادی تبلیغی ، پویش اندیشه ، دهه محرم ، تهران ، روضه خانگی ، بلاغ مبین ، shia ، islam گروه جهادی تبلیغی ، پویش اندیشه ، دهه محرم ، تهران ، روضه خانگی ، بلاغ مبین ، shia ، islam گروه جهادی تبلیغی ، پویش اندیشه ، دهه محرم ، تهران ، روضه خانگی ، بلاغ مبین ، shia ، islam گروه جهادی تبلیغی ، پویش اندیشه ، دهه محرم ، تهران ، روضه خانگی ، بلاغ مبین ، shia ، islam گروه جهادی تبلیغی ، پویش اندیشه ، دهه محرم ، تهران ، روضه خانگی ، بلاغ مبین ، shia ، islam